Kërkuan Të Lirohen Nga Paraburgimi, Ja Çka Vendos Gjykata E Apelit Për Infermierë

Lajme

Sipas arsyetimit të Gjykatës së Apelit, që e ka siguruar televizioni, Gjykata Themelore e Pejës vendosi drejt kur infermiereve të dyshuara për ndaj të moshuarës, M.N., iu shqiptoi masën e para*bur*gi*mit prej 30 ditësh, më 3 nëntor.

Sipas, vlerësimit të gjykatës, konform nenit 187, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.1 e 1.2 pika 1.2.2 i KPP-së, nëse njëra nga infe rm ie ret gjenden në liri, ekzi*ston rrëzi*ku i ndikimit te dëshmitarët të cilët janë pjesë e stafit të shtëpisë së kujdesit shëndetësor ku ka ndodhur vepra pe*n*ale të cilët nuk janë identifikuar dhe deklaruar ende.

Po ashtu, të njëjtat, sipas gj ykatës, mund të ndikojnë edhe te e dëmtuara që për ras tin që i ka ndodhur nuk është deklaruar ende për shkak të gjendjes së rënd*uar s*hënd*et*ës*ore.
Edhe më të domosdoshëm këtë masë të para bu r imit, sipas Ap elit, e bënë ndikimi që infe rmi er et mund ta bëjnë të kolegia e tyre G.N, që është dëshmitarja e vetme e drejtpërdrejtë e ngjarjes.

Për fizi k ndaj të moshu arës në qendrën për të moshuar “Orenda” në Pejë, Prokuroria Themelore ka angazhuar dy prokurorë, të cilët po h tojnë edhe dyshimet nëse në këtë qendër ka pasur raste të tilla edhe më parë.
Kujtojmë, se rasti i ndaj të moshuarës, pati reagime të shumta përfshirë edhe udhëheqësit më të lartë shtetërorë, derisa në Gjakovë edhe u protestua.
Me vendim të Ministrisë së Punës, qendra “Orenda”, qëndron e mbyllur, nga 7 nëntori.